בקשה לרישום הערת אזהרה. הערת אזהרה

העברת מקרקעין ללא תמורה בין קרובי משפחה עסקאות בתוך המשפחה נעשות משיקולים שונים, כאשר הטבות המס הניתנות מכוח הקרבה המשפחתית מהוות תמריץ לביצוע הערה ללא תמורה בין קרובים על מנת להבטיח את זכויות הבנק, נחתם כתב התחייבות בין הבנק, הרוכש והמוכר, בו המוכר מתחייב להשיב לבנק המלווה את הכספים שהתקבלו עבור המשכנתא מטעם הרוכש אשר הגיעו מהבנק המלווה
בהגשה ראשונה לאחר העדכון, מומלץ לקרוא את ההסבר המלא בהמשך דף זה בנוסף למסמכים המצוינים לעיל, ישנם מקרים בהם יש צורך במסמכים נוספים, כמו במקרה של אישור בית משפט למשפחה או בית דין דתי כאשר המתחייב הוא קטין, או אישור בית משפט במקרים בהם בעל המקרקעין מוגבל בחוסר כשרות משפטית

משרד המשפטים

בקשה לרישום הערת אזהרה היא בעלת שתי מטרות עיקריות: ראשית, להזהיר ולהודיע לכל המעוניין במקרקעין המסוימים כי קיימת התחייבות מצד בעל המקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מביצוע עסקה, וזאת באמצעות עיון בפנקסים הפתוחים לעיון על ידי הציבור הרחב.

הערת אזהרה
לפי חוק המכר לא ניתן לגבות מעל 7% מהתמונה עבור הדירה עד שלא נרשמה הערת אזהרה לטובת הרוכש
משרד המשפטים
נוסף על כך, ניתן לחלק את סוגי ההערות להערת אזהרה שלילית וחיובית - הערה שלילית היא הגבלה של הנכס לשימוש או עסקה מסוימת
משרד המשפטים
הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא כפי שאדם הרוכש דירה מעוניין להגן על הזכויות שלו בעזרת הכלי של רישום הערת אזהרה על שמו בלשכת רישום המקרקעין, הבנק המעניק הלוואת משכנתא לרוכש רוצה גם הוא להגן על הזכויות שלו באמצעות הערת אזהרה בעקבות התחייבות לרישום משכנתא, עד לנקודה בה יהיה ניתן לרשום משכנתא על זכויות הרוכש
בקשה חוזרת ניתנת להגשה רק ע"י המשתמש כרטיס חכם שהגיש את הבקשה שנדחתה באופן כללי, הערת אזהרה היא אמצעי יעיל להבנת מצב הזכויות במקרקעין, כגון הערת אזהרה בגלל משכנתא, כינוס נכסים, צו הריסה, ועוד
הערת אזהרה ברכישת דירה מקבלן סעיף 2 לחוק המכר דירות הבטחת השקעות של רוכשי דירות מגדיר את ארבע הבטוחות שעל המוכר להמציא לקונה הרוכש ממנו דירה בפרויקט: הערת אזהרה, ערבות חוק מכר, ביטוח וזכויות בעלות או חכירה שנית, למנוע מבעל מקרקעין שהתחייב לעשות עסקה עם קונה מסוים, לנסות לעשות עסקה מול אדם אחר על אותם מקרקעין, ללא הסכמתו של הקונה המקורי, וללא קבלת צו מבית משפט

משרד המשפטים

כלומר, יש אפשרות לרשום עיקול לאחר רישום הערת אזהרה, וניתן גם לרשום הערת אזהרה אחרי עיקול.

9
משרד המשפטים
בנוסף להערת אזהרה בהסכם מכר, ניתן לרשום הערת אזהרה גם למניעת ביצוע עסקה עקב צוואה הדדית שנחתמה בין בני זוג, על רקע הסכם שיתוף, הסכם פירוק שיתוף, קבלת הסכמה לביצוע עסקה ועוד
הערת אזהרה
למשל, כאשר בעל דירה עורך חוזה עם קונה, בו הוא מתחייב למכור לקונה את הדירה ולהעביר אותה על שמו
משרד המשפטים
בקשה לרישום הערת אזהרה וביטול הערת אזהרה הבקשה לרישום הערת אזהרה מוגשת על ידי בעל הזכות במקרקעין או בעל הזכות, או על ידי הזכאי הקונה, השוכר, בעל המשכנתה בצירוף מסמך כתוב שמכוחו נוצרה התחייבות, בצורה של הסכם, ייפוי כוח או מסמך אחר