مسجد ضرار. ما هو مسجد الضرار ؟

Abu 'Amir eventually left Medina in A 3, after once more joining Quraysh against the Muslims, this time at the Battle of Uhud•
al-Baladhuri, Ahmad ibn Yahya 30 March 2011

«مسجد ضرار» و درس‌هایش

.

23
قصة مسجد الضرار
مسجد ضــــرار را نابود كنيد
مسجد ضرار کجاست؟

قصة مسجد ضرار

.

9
مسجد ضرار کجاست؟
مسجد ضرار به چه معنا است؟ و داستان ساختن آن چیست؟
ما هو مسجد الضرار ؟