תקנות חדשות קורונה. תקנות חדשות לנוסעים החל מיום שלישי

בקשות דחופות לביצוע משכון רכב שבהן הזוכה מבקש נקיטת הליך לפני המצאת אזהרה ובקשות לפינוי מושכר יוגשו לביצוע בלשכות ולא באופן מקוון הגבלה על קיום אירוע מהסוגים המפורטים, שמספר המשתתפים בהם עולה על המותר בהתאם לאיסור התקהלות
המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור, ויציב במקום בולט לעין, שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור התקנות קובעות את ההסדרים הבאים: א

תקנות חדשות לשעת חירום במשבר הקורונה: האם מקום העבודה שלכם מוגדר חיוני?

המענק המיידי צפוי להינתן למעל 380 אלף עצמאים ובעלי עסקים על ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.

5
קורונה • הממשלה אישרה הקלות נוספות • החל מחצות הלילה שבין יום שבת 25/4/20 ליום ראשון
התקנות היו המכשיר ה העיקרי שבו השתמשה הממשלה לשם הגבלת המגע בין תושבי המדינה והפחתתו לצרכים חיוניים בניסיון להגביל את התפשטות המגפה עד לקבלת חוקי הוראת השעה ביולי 2020
נבו
ההחלטה תיכנס לתוקפה עם פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום ביום ג' הקרוב, 11
עדכוני קורונה לעסקים 8
מענק לאזרח ותיק תושב ישראל שמשתלמת לו בעד חודש אפריל 2020 או בעד חודש מרס 2020, קצבת אזרח ותיק, שארים או תלויים - 500 שקלים חדשים; ומי שמשתלמת לו, נוסף על קצבת אזרח ותיק, שארים או תלויים כאמור, בעד חודש אפריל 2020 או בעד חודש מרס 2020 , גמלת סיעוד או גמלת הבטחת הכנסה או שתיהן - תוספת של 450 שקלים חדשים נוספים
תוספת מענק לעסקים שמחזור פעילותם בשנת 2019 אינו עולה על 300,000 ש"ח, ינתן מענק כדלקמן: מחזור שנתי בין 18,000 ש"ח ל 100,000 ש"ח - 700 ש"ח, מחזור שבין 100,000 ל 200,000 ש"ח - 1870 ש"ח, מחזור שבין 200,000 ש"ח ל 300,000 ש"ח -3025 ש"ח בעניין הסדרת הלוואות פרטיות ראו מחולל און ליין לייצור הסכם הלוואה ומחוללים נלווים לו - כתב ערבות ושטר חוב
הכללים החלים על מקומות העבודה: א תינתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום

תקנות שעת חירום למאבק בנגיף הקורונה

הנוהל קובע הקלות שונות בתחום מס הכנסה - דחיית תקופות בענייני הליכי מס, הליכי שומה, הליכי גבייה, דחיית מועדים לעניין ניהול פנקסים ופסילות, דחיית עצומים כספיים ועוד.

28
נבו
בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי מורחב לעצמאים שמחזור המכירות שלהם יירד בהיקף של 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני
נבו
סירב אדם להוראת שוטר על התפזרות כאמור, רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם פיזור ההתקהלות
תקנות שעת חירום למאבק בנגיף הקורונה
ב-18 במרץ נחתם הסכם קיבוצי בין הממשלה, הרשויות המקומיות ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין , ונקבע בו שמיום 19 במרץ 2020 ועד יום 16 באפריל 2020 הוארך בהמשך עד 18 באפריל יצאו עובדים שאינם חיוניים לחופשה שנתית, בהתאם לכללים המפורטים בהסכם
לאחר אישור התכנית בממשלה התכנית תונח על שולחן הכנסת התקנות תכנסנה לתוקף ביום רביעי, 30
המענק יעמוד על 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 שקל

תקנות הקורונה החדשות: יוגבל מספר הנוסעים ברכב פרטי, יתאפשר קיום מופעי תרבות

כמו כן יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר בבית האוכל.

16
קורונה • הממשלה אישרה הקלות נוספות • החל מחצות הלילה שבין יום שבת 25/4/20 ליום ראשון
הנגשה זו כללה שימוש בתקצירים, הסברים, שאלות ותשובות, סרטונים , באופן שעשוי לסמן את הדרך לפיתוח נגישות לחקיקה במרחבים דיגיטליים בישראל בעתיד
עדכוני קורונה לעסקים 8
מחזור השנתי אינו עולה על 20 מיליון ללא מכירות הוניות
קורונה • הממשלה אישרה הקלות נוספות • החל מחצות הלילה שבין יום שבת 25/4/20 ליום ראשון
להלן קובץ הנחיות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין בעניין צווים החלטות ופסקי דין הדורשים צירוף מסמכים נוספים לרישום מקרקעין צווים שצורפו לצורך רישום הערת אזהרה או לצורך רישום הערה בדבר מינוי בעל תפקיד מיוחד, צווים שצורפו לשטר לצורך רישום עסקה, צווים מורים לרישום מכר חלף שטר הדורשים צירוף מסמכים נוספים