שלמים. עידן חביב

המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן, לו תהיה שוק הימין למנה שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון, ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע, ונאכלין לפנים מן הקלעים לזכרי כהונה לכל מאכל ליום ולילה עד חצות
מנחות סב ב אלו קדשים שוולדותיהן ותמורותיהן כיוצא בהן, ולד שלמים ותמורתן ולדן ולד ולדן עד סוף כל העולם הרי הן שלמים וטעונין סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק

עידן חביב

מספרים טבעיים מיוצגים בזיכרון המחשב ב פשוט.

21
מילים לשיר שלמים
מילים לשיר שלמים
היה הקרבן איל נזיר, מוציא האימורין ומפריש חזה ושוק ומבשל שאר האיל בעזרת הנשים, ולוקח הכהן הזרוע בשלה מן האיל עם אחד מעשרה מן הלחם הבא עמו עם החזה והשוק והאימורין, ומניח הכל על ידי הנזיר, והכהן מניח ידיו תחת ידי הבעלים ומניף הכל כמו שביארנו
מילים לשיר שלמים
צו ד וזאת תורת זבח השלמים, כשהיו מקריבין זבח השלמים היה הקב"ה נושא להם פנים, שנאמר במדבר ו' ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום, ואפשר שהקב"ה נושא פנים לבריה, שני כתובין מכחישין זה את זה, כתוב אחד אומר אם אחפוץ במות הרשע, וכתוב אחד אומר כי חפץ ה' להמיתם
ויקרא יז ה מלבי"ם: ואם זבח שלמים - שם שלמים בא בריבוי תמיד, ומצאנו הנפרד ממנו ושלם מריאכם עמוס ה' בשש נקודות כמו מן מלך מלכים אפשרות אחרת היא להגדיר מספר טיפוסים עבור מספר תחומים שונים, ולהשתמש בהם בהתאם לצורך
הא כל קרבן שהוא מביא מביא שלום לעולם תולדות א דבר אחר וזאת תורת זבח השלמים, זה שאמר הכתוב אשמעה מה ידבר הא-ל ה' כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו תהלים פ"ה , אמרו אומות העולם לבלעם, למה אמר הקב"ה לישראל שיהיו מקריבין לו קרבנות ולנו לא אמר כלום, אמר להם בלעם, הקרבנות אינן אלא שלום, ומי שקבל את התורה שכתובין בה צריך שיקריב קרבנות, אתם מתחלה פסלתם אותה ועכשיו אתם מבקשים להקריב קרבנות, מי שקבלה הוא מקריב קרבנות, שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום, לכך נאמר אשמעה מה ידבר הא-ל וגו', ומה דיבר וזאת תורת זבח השלמים, ולמה נאמר זבח שלמים, שהוא עושה שלום בין המזבח ובין הכהנים ובין ישראל

מספר שלם

ודרשו רז"ל למה נקרא שמן שלמים, שמטילין שלום בעולם, וידעת כי היה שם ה' נמחה על המים כדי לשים שלום בין איש לאשתו, ולפי שאהובה מדת השלום תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה חתימת תפלת שמונה עשרה במדת השלום.

16
קורבן שלמים
מעשה הקרבנות ה ה עשיית כל שלמים כמצותן מצות עשה, והן ארבעה מינין, האחד שלמי צבור והשלשה שלמי יחיד, וכיצד מעשה שלמי צבור, שוחט וזורק הדם כמו שביארנו, ומפשיט ומוציא האימורין ומולחן ומקטירן, והשאר נאכל לזכרי כהונה בעזרה כחטאת וכאשם מפני שהן קדשי קדשים כמו שביארנו
מספר שלם
ודעת ר"י שהוא לשון שלום שמביא שלום לעולם, או מצד שהכל שלום בהם
קורבן שלמים
ויקרא ט ח מדרש תנחומא: ילמדנו רבינו על מה היו השלמים באים, כך שנה רבי חייא בר אבא בשם רבי יהודה, כל המביא שלמים מביא שלום לעולם
בקורבנות הבאים לכפר על חטא מסוים, המקריב מתוודה על חטאו בזמן הסמיכה; אולם בשלמים, שאינם באים על חטא, אין מקום לווידוי, ולכך כתב הרמב"ם "ויראה לי שאינו מתודה על השלמים אבל אומר דברי שבח"

קורבן שלמים

חכמים למדו שהשמחה היא אכילת שלמים, על פי הכתוב האמור בציווי על הקמת המזבח בהר עיבל : "וְזָבַחְתָּ שְׁלָמִים וְאָכַלְתָּ שָּׁם וְשָׂמַחְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ".

עידן חביב
ומניח את כולם על ידי הבעלים, ומניח את ידיו מתחת ידי הבעלים, ושניהם ביחד מניפים את הכל למעלה ולמטה, ולצדדים
קרבן שלמים
קורבן שלמים
כך גם לגבי שלמים, בהם מביע האדם את תודעת השלום, תודעת אושרו השלם שניתן לו מאת ה', לא יש להורות, כי בשיא אושרו הארצי הוא עומד רק בראשית תעודתו המוסרית, ועתה עליו לשאוף לעלות אל רום מעלת התעודה הישראל עם כל הברכה שניתנה לו מאת ה', ורק אם גמר זאת בלבו, ראוי הוא ליהנות מאותה ברכה