ללמוד וללמד. ללמוד וללמד

אבל כשנותנין לו מתנה, וכוונת הנותן להנאת עצמו, או לכבוד עצמו דזכור היינו שיתעסק במחשבתו בעניין ההוא
התוכנית: אנו עם ישראל גברים ונשים צריכים להשתדל ולהתאמץ ללמוד תורה לפחות שעה בשבוע, הגברים מצווים ללמוד יותר וגם למודו שעם עצמו עולה בידו ולא יגרע דבר כי ה' יתן חכמה כ"כ במדרש שמואל

ללמוד וללמד

יש בה הצצה לאופיו המיוחד של לימוד התורה במרחב הציוני-דתי — מניעיו, הנחות היסוד המלוות אותו, תכליתו, אתגריו הייחודיים, סגנונותיו ומקורות ההשראה שלו.

29
ללמוד וללמד אמונה
משתתפים בשמחות וכל המשפחה נהנית אני ממליץ מאוד
ללמוד וללמד אמונה
והפסוקים שהרמב"ם מביא כראיה למשמעות ד, מתאימים דווקא למשמעות של כישרון לדבר - שהרי האנשים והנשים ש"התחכמו", עשו זאת בעיקר ע"י דיבור מתוחכם ומשכנע
ללמוד וללמד
לענ"ד, הפסוקים שהרמב"ם מביא כראיה למשמעות ג, מתאימים דווקא למשמעות של ידע נלמד, שהרי ככל שאדם זקן יותר, כך הוא יכול ללמוד יותר
ואפילו כסף גולגלתא חייבין הצבור ליתן עליו, ואפילו הוא עשיר ויש לו ממון הרבה יכול הוא לשאול בדין שיפטרוהו לאהבה את ה' שלא תאמר אקרא וכו' אשנה וכו' שאהא זקן ויושב בישיבה או שכוונתו על מנת ללמוד וליטול שכר כמו שלומד איזה אומנות מספיקין בידו ללמוד וללמד כפי כוונתו ולא יותר אבל הלומד על מנת לעשות הוי לומד לשמה וכו'
בשנת הלימודים תשע"ד, יצא לאור הספר "ללמוד וללמד אנליזה — ספר מתמטי-דידקטי למורה", בשיתוף פעולה של מנהלת מל"מ, משרד החינוך והמחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון ומ"ש הר"ב שהתירתו תורה ליהנות וכו' שתמכור סחורתו

ללמוד וללמד

מתוך מסכת סנהדרין פרק חלק-פרק אחד עשר דף צז:, בשורה 10 מסוף העמוד.

משנה אבות ד ה
תשובה וגאולה בעזרת ללמוד וללמד
ועתוי"ט: על הברטנורא דכתיב כאשר צוני, כלומר שצוני ללמוד בחנם
ללמוד וללמד
דליכא למימר בשכר וכי צוהו בכך דלא סגי דלא לשקול אגרא