שקיעת החמה ירושלים. אור וירושלים

נוטה לומר שעות אלו הם , אך יש שכתבו שהכוונה לשעות הרגילות לפי השעון הרגיל - של 60 דקות זמן זה משמש כתחילת הזמן בו ניתן לברך על הציצית - משעה שיוכל להבחין בין תכלת ללבן
ראו גם בית יוסף שם בסעיף ב ו בסעיף ה והשני הבא מצד מהלך השמש האמצעי והאמיתי

לימוד

הגמרא דוחה את מקורו של רבא, כיוון שאי אפשר לפרש את המשך הפסוק כדבריו, "ולחושך קרא לילה" לזמן שמתחיל להחשיך, שהרי הלילה הוא רק כשיש חושך מוחלט, ב.

14
אור וירושלים
בחר את התאריך שברצונך להציג בלוח השנה, והתאריך יופיע בראש לוח השנה גם כתאריך עברי וגם כתאריך לועזי
לוח שנה עברי
לוח השנה הנוכחית ניתן להוריד
תוספת שבת בירושלים; חובה להקפיד?
תפילת ותיקין הוא כינוי לתפילה שבה קוראים את קריאת שמע סמוך להנץ החמה, ומיד לאחריה מתפללים את
מדידת השעות נתונה במחלוקת גדולה, האם שעות היום מחולקות לפי ו או מ ו וכן מסתפקים הפוסקים אם יוצאים ידי חובת סעודת שבת בזמן תוספת שבת, או שצריכים לאכול כזית פת אחרי צאת הכוכבים
ונבאר כאן בקצרה כמה מיסודות דיני קבלת תוספת שבת מבעוד יום לוח שנה עברי לועזי מתקדם מבית אתר ישיבה

תכונת השמים פרק נ'

זהו מנהג , אשר יוסד לפי שיטת ה על פי מנהג הגאונים.

29
זמני היום
גדר הקבלה ה מסתפקים האם על ידי קבלת שבת נחשב הזמן כשבת ממש, או שרק נוהגים בו הלכות שבת ואיסור מלאכה
זמני היום בהלכה
ובעבור שהמסלול הזה פחות מק"פ תגרע מנתו מן האמצע ונשאר פ"ו מעלות מ"ג חלקים וחצי וזהו מקום השמש האמיתי ברגע עיון השני קח מלוח השקיעה אשר יסדנו על אופק ירושלים תוב"ב מעלות המשוה אשר שוקעים עם גוף השמש במקום הנזכר ותמצא ק"א מעלות נ"ח חלקים מהמשוה השוקעים עם גוף השמש באופק ירושלים בעת שקיעת האמיתי והוא הרגע תחלת היום האמיתי אחר שעברו תשעים יום וכבר מצאנו כי בעת שקיעת האמצעי שוקעת מהמשוה פ"ח מעלות מ"ב חלקים וחצי ויהיה לפי זה ההבדל שביניהם י"ג מעלות ט"ו חלקים וחצי וכאשר יהיה השקיעה האמצעי אחרי התשעים יום הנזכרים עדיים גוף השמש עומדת מעל לאופק ירושלים ותתאחר לשקוע בכדי שיתנועע המשוה י"ג מעלות ט"ו חלקים וחצי וא"כ תהיה השקיעה האמיתית בהכרח אחר השקיעה האמצעי בכדי שיעור זמן ההבדל לפיכך תחליף ההבדל הזה לדקי השעות מלוח החילוף ויצא לך נ"ב דקים נ"ג שניות מחלקי הזמן שתתאחר השקיעה האמיתית אחר השקיעה האמצעי ואם תוסיף אותו על הזמן מהשקיעה האמצעי יצא לך שקיעה האמיתית ומזה יצא הדין הפשוט אם שיהיה באיזה יום מן הימים שתרצה בעת השקיעה האמצעי שהאמצע השמש פחות מן מעלות השקיעה פירוש מן מעלות המשוה השוקעים עם גוף השמש מחויב ממנו שהשקיעה האמיתית היא מאוחר לשקיעת האמצעי בכדי הבדל הזמן שביניהם כמו שבארתי במשל אבל אם תהיה ברגע שקיעת האמצעי שהאמצע השמש יתר ממעלות השקיעה אזי מוכרחים לומר שהיה שקיעה האמיתית קודם שקיעת האמצעי בכדי ההבדל שביניהם ואין רצונינו להאריך במשלים כי די למבין כל מה שבארתי:
זמני היום
ביעור חמץ בערב פסח, בחוצות סוף זמן אכילת חמץ סוף זמן אכילת חמץ הוא משעה חמישית לפי שעות זמניות, ביום י"ד בניסן - ערב פסח