בורא נפשות רבות. ברכת בורא נפשות

יש לומר שיכולין ליזהר שלא ישתו מכוס של ברכה כדי רביעית כל אחד ואחד מאותן שלושה בני אדם דכי היכי דבאכילה איכא שיעור לאחריו כדי אכילה הוא הדין לשתיה דבעינן כדי שתיה והיינו רביעית בורא נפשות פירוש המילים בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא נְפָשׁוֹת רַבּוֹת וְחֶסְרוֹנָן עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ לְהַחֲיוֹת בָּהֶם נֶפֶשׁ כָּל-חָי
בָּרוּךְ חֵי הָעוֹלָמִים: בָּרוּךְ אַתָּה — אתה הוא מבורך ומקור לכל הברכות בא"י אמ"ה בורא נפשות רבות וחסרונן 2

בורא נפשות

I can note that I have begun to encounter yeshivos that have allowed academic time for teaching tefiloh, and I laud that baby step of progress.

8
עלון שבות 72
וטעמא דמילתא דכשהוא בתערובת אפילו מועט מכל מקום לעיקר תבשיל הוא שם ואף על פי שמרבה בשאר מינים והוו עיקר לגביה מכל מקום כיון דהוא מעיקר התבשיל הוא חשיב אבל כשהוא בעין ובא עם המליח או עם פירות גינוסר אינו עיקר כלל ולא בא אלא להכשיר את פיו
ברכת נפשות והפסק בין לגימה ללגימה
The expectation is that the person entering the shul is doing so with a level of self discipline that is appropriate for the ongoing conduct of the shul and its tefiloh activities
בורא נפשות
The means of how to achieve this are simply suggestions of these various Gedolei Yisroel that were appropriate to their communities and experience
For the most part, we count on the command of Lashon Hakodesh that was gained during yeshiva years to understand the translation of much of what we recite Hashem rests where there is sanctity
The bottom line is that one needs to focus on the result, not the process Many of worldwide outbreaks are tied to vacations or holidays

ד

ננסה לעקוב אחרי התפתחות הנוסח ופירושו המדויק בכל שלב.

13
בורא נפשות רבות
אם התברר לאחר שבירך שהפרי אינו ראוי לאכילה, צריך לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ואם אמר כשנפל "ברוך אתה ה'" ולא אמר "אלקינו", יסיים "למדני חקיך" וממילא לא הוציא שם שמים לבטלה
ברכת בורא נפשות
Several shuls were destroyed by this serious aveira Mishna Berura 124:27
ברכות לז א
ונתן רבן גמליאל רשות לר"ע לברך: פירוש: מדקסבר ר"ג דמברכין על כל ז' המינין לבסוף ג' ברכות, אית ליה נמי דמזמנין עליהם, ולפיכך נתן רשות לר"ע לברך ולזמן עליהן כדי להוציא את כל המסובין ידי חובה; אבל לר"ע כשבירך ברכה אחת מעין ג' לא להוציא את אחרים אלא להוציא את עצמו בלבד, וכדאמר בחולין קו
צרוף אחר יצר רבנו יונה ל"ב הנושא שם הוא השותה מים לצמאו, ומוזכר גם שם "נפשות וחסרונן"
The issue with the talkers is more than the talking — it is the not davening המשותף לשתי הדרכים שבסעיף זה, שהקטע "כל כל מה שבראת" במקורו הוא המשך ישיר אל "ברוך אתה ה' אמ"ה"

הלכות ברכות ח

נראה לי שהנוסח שבגמ' הוא הרכבה של שתי ברכות: 1.

29
בורא נפשות
אם נשווה את דבריו לטבלה שבסוף סעיף ד' נגלה שכעת יש בידינו הסבר רביעי לאן מתייחסת הפסקה "על כל מה שבראת"
בורא נפשות
Lawyers would never dare walk into Federal Court 15 minutes late and shmuz with their buddies as they walk to their seat
הלכות ברכות ח
והלכך קיימא לן באורז דמברכין עליה מיני מזונות -בין באפאו ועשאו פת, בין בשלו בקדרה- וכמתניתין ד"הכוסס את האורז מברך עליו בורא פרי האדמה