רבי מתיא בן חרש. פרקי אבות

מכאן הסיק התלמוד הבבלי שהוא התנא שהורה את מסכת מידות בכללותה על פי זכרונו, מלבד הפרטים ששכח אמנם מי שמלומד בניסים ימצא פתרון לבעיה זו, וכדלקמן
ויש ליתן טעם דכיון דבשב מאהבה זדונות נעשו לו כזכויות, אם כן אין כאן לא תעשה וכריתות ומיתות בית דין כי אם זכויות" עיין שם שהקשה על דעה זו אמר לו: צדיק גמור הוא

על קדושת העיניים של רבי מתיא בן חרש

טען עודונראה שנוסח זה שבמדרש זוטא מרמז לנו שיש להבין את המעשה שלא כפשוטו.

3
משנה אבות ד טו
וזאת משום שהשכינה לא שורה כפי שהיא שרתה בזמן שבית המקדש היה קיים, ולכן הפגיעה בשכינה בזמן הזה קלה יותר
ציון רבי מתיא בן חרש
זהו דור מפואר ומפורסם מאד בחיי העם היהודי, אשר חיו בו ענקי הדורות כרבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה בר אילעי, יוחנן הסנדלר ועוד
הסגולה של רבי מתיא בן חרש: 18 איך עושים אותה ומה זוכים?
ראה הקב"ה כיצד עמד רבי מתיא בניסיון הקשה ושלח את המלאך רפאל לרפאו, ושבה ראייתו כבתחילה
י, יא — כריתות ומיתות בית דין בשוגג ירושלמי יומא פ"ח ה"ז: "על כריתות ומיתות בית דין במזיד, התשובה ויום הכיפורים מכפרין מחצה והייסורין בשאר ימות השנה מכפרין מחצה"
לא ברור מה סבר התלמוד הבבלי בשאלה זו, האם היה זה תנא אחד או שניים עבר על לא תעשה ועשה תשובה — תשובה תולה, ויום הכפורים מכפר, שנאמר ויקרא טז, ל : כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם… מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם

משנה אבות ד טו

הכנסיה המארונית - גוש חלב 14.

סגולת רבי מתיא בן חרש
וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וכו', על זה אנו מבקשים שיזכנו השי"ת לתשובה מאהבה, שלא נצטרך ליסורים וחליים רעים בר מינן
פרקי אבות
משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי"
רבי מתיא בן חרש
והנה ענין שב מאהבה כתב המהרש"א זללה"ה יומא פו, ב שעושה עניינים יתירים יתר על ציווי התורה והוא ויתור, הנה י"ל כיון שהוא עושה דרך ויתור עם השי"ת כביכול הנה כתורה הוא שהש"י יעשה עמו גם כן דרך ויתור ומתכפר לו הכל בתשובה לבדה"
י, כ — חילוקי הכפרה לא נאמרו על מי שממשיך בתשובתו כתב רבנו יונה בשערי תשובה א, כ, שאף על פי שאדם חזר בתשובה, "יש עליו לפחד תמיד אולי לא השלים חוק התשובה, כי צריכה למדרגות רבות כתב הרמב"ם בפירוש המשניות יומא ח, ח, שאם עבר על מצוות לא תעשה בשוגג, דינו כמצוות עשה
י, טז — בזמן הזה כל עוון יורד בדרגת חומרתו עיין בבית אלוהים למבי"ט שער התשובה סוף פרק ב שאדם שחוטא בזמן שבית המקדש קיים עוונו חמור יותר

ציון רבי מתיא בן חרש

י, ג — כפרה על מצוות עשה יומא פו, א: "עבר על עשה ושב — אינו זז משם עד שמוחלין לו, שנאמר ירמיהו ג, כב : שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבָבִים".

27
על קדושת העיניים של רבי מתיא בן חרש
ונראה מדברי הרמב"ן ז"ל בשער הגמול, דהוא הדין לעבירות חמורות מאד כמשומדין ומינין ואפיקורסין ושכפרו בתורה ובתחיית המתים, ושאר המנויין בברייתא דשלוש כתות ליום הדין ר"ה יז, א
קבר רבי מתיא בן חרש
אמר לו: לך ואמור לו אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע
הסגולה של רבי מתיא בן חרש: 18 איך עושים אותה ומה זוכים?
י, יט — מדרגות בתוך תשובה מאהבה הוסיף מרן הרב קוק מאורות הראיה, ירח האיתנים עמ' לג , שבתשובה מאהבת עולם, הזדונות נהפכות לזכויות אבל נשאר רושם מהעוון, ובתשובה מאהבה רבה העוון נתבטל למפרע