הסכם שכירות בלתי מוגנת. חוזה שכירות מומלץ

מוסכם כי אחור של עד 90 יום בפינוי המושכר אינו מהווה הפרה של ההסכם, וכי המוסד לא ישלם למשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 לעיל נספחיו של הסכם זה, ככל שישנם, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
מבלי לגרוע מהאמור, ככל שהשוכר לא ישלם תשלום החל עליו, השוכר מתחייב להחזיר למשכיר כל סכום שהוציא ושהחובה לשלמו חלה על השוכר בצירוף ריבית פיגורים בשעור 2% לחודש כל חלק יחסי ממנו השוכר מתחייב לשמור על כל קבלות התשלום בגין כל הוצאה שהוציא ובכלל זה קבלות בגין תשלומים שוטפים ולהעבירם למשכיר לפי דרישת המשכיר

חוזה שכירות מומלץ

יודגש כי אין המוסד מגיש תוכניות עבודה לביצוע אלא תוכנית ההעמדה אדריכלית בלבד.

2
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
זכות קיזוז: מבלי לגרוע מזכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המוסד לקזז סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל סכום אשר יגיע למשכיר מהמוסד
חוזה שכירות מומלץ
במידה ויום התשלום הינו במועדים ושבתות ישלם השוכר למשכיר את דמי השכירות ביום שלאחר מכן
המשכיר מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המוסד והבאים מטעמו מאחריות לנזק, אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחים המפורטים בס"ק א' ו ב' לעיל או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוחים האמורים , ובלבד שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון מטרת השכירות הינה למגוריו של השוכר בלבד
מצד אחד לבין המוסד לביטוח לאומי משד' וייצמן 13 ירושלים, ע"י מר אילן מורנו סמנכ"ל לוגיסטיקה ומר אבי ברף, חשב המוסד להלן: "המוסד" למען הסר ספק, במידה שהמוסד יסיים את ההתקשרות לפני המועד הקבוע בהסכם זה לא יהא חייב המוסד בפיצוי כלשהו לרבות פיצויים עפ"י סעיף 10 ועפ"י כל דין, מלבד הפיצוי האמור בסעיף 4

הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים

האמור לעיל אינו פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים לו עפ"י הסכם זה, לרבות עפ"י סעיף 10 להסכם, ועפ"י כל דין.

הסכם שכירות בלתי מוגנת למשרדים
אם יפנה השוכר את המושכר לפני תום תקופת השכירות יהא חייב לשלם את דמי השכירות עד סוף תקופת השכירות ולא יהיה זכאי לקבל מהמשכיר כל סכום מתוך דמי השכירות המוסכמים לעיל עד סוף תקופת השכירות
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
הסכם זה ואינו יכול להוות תחליף לקבלת ייעוץ מעו"ד שיערוך עבורכם הסכם המתאים לנסיבות הפרטניות שלכם
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
מבלי לפגוע באמור בהסכם זה הרי שכל איחור בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים בהסכם זה יחייב את השוכר ריבית חודשית בשיעור של % 2 לכל חודש או חלק יחסי מכך לחלק מחודש
למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו נכלל במפת המדידה שצורפה להצעתו של המשכיר תוך סימון השטח וציון העובדה כי המשכיר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות בנוסף השוכר ימסור למשכיר 5 שיקים ללא תאריך וסכום הראשון לפקודת הרשות המקומית להבטחת תשלום הארנונה, השני לפקודת תאגיד המים להבטחת תשלום המים, השלישי לפקודת חברת החשמל להבטחת תשלום החשמל, הרביעי לפקודת חברת הגז לבטחת תשלומי הגז, והחמישי לפקודת ועד הבית להבטחת תשלום ועד הבית
המשכיר יהיה רשאי לקבל את הודעת השוכר כפי שהיא, ובמקרה כזה תקופת השכירות תתחדש ותוארך אוטומטית לשנה נוספת בתנאי הסכם זה, או להציע לשוכר תנאים שונים מאלו הנקובים בהסכם זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשכיר כתובות הצדדים לצורך הסכם זה : המשכיר: הכתובת המפורטת במבוא להסכם

חוזה שכירות מומלץ

והואיל והשוכר מעוניין לשכור את המושכר בשכירות בלתי מוגנת, והמשכיר מסכים להשכיר לשוכר את המושכר בשכירות בלתי מוגנת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה; לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן : 1.

7
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
הביטוח, כאמור, יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המוסד וכלפי הבאים מטעמו, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף, כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון
חוזה שכירות מומלץ
השוכר מתחייב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות ולהחזיר את החזקה הבלעדית בה לידי המשכיר או בא כוחו
הסכם שכירות בלתי מוגנת למשרדים
מטרת השכירות: המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל