דרכי יהודה תיק תק. הבית של במבה

משמע, אומד דעת הצדדים היתה להסדר יעיל וענייני על פיו למילוי התכלית הכלכלית של יחסי הצדדים תוכל הראל, כמבטחת, לקזז מחוב שיגיע לה מהלוואה כלשהי לסוכן שהועמדה לפרעון על פי חוזה ההלוואה ולא שולמה - כל סכום שבידיה המגיע ללווה דבריו הובאו בקובץ הפרדס טו תש"א חוברת ה, סימן כח, ושוב בקובץ אגרות הלכה, סימן ל, וראה גם: תעלומות לב, ח"ג, מג; שו"ת קול מבשר, שם
אמנם אם אין בכוונתו לעשות השוואת מחירים אין איסור של 'ודבר דבר' ראה:פרוטוקול עמ' 418 שורות 11-14

נחלים י. גורן סוכנות לביטוח חיים 1993 גורן יהודה, גורן בת שבע

הקשר: ~~~ עו שהמכירה או המתנה של שדה זו שאני רוצה לעשות לפלוני שלא ברצון נפשי אעשה כי אונסני אונסני ומכריחני בעל כרחי דלא יהי' ממש באותו שטר שאעשה וכו'.

24
מאיר
הנכם נדרשים בזאת להשלים, בתוך שבוע מהיום, את תשלום הפיגורים שנוצרו בהחזר ההלוואות שקבלתם ממרשותיי ואת החתימה על הסכם ההלוואה והמסמכים הנלווים אליו
ויקיטקסט:תיקון תקלדות בקליק/20
וראה עוד בפתחי תשובה, — חידושי הרי"ם, דף ד, ועוד מובאים באוצר הפוסקים, שם, עמ' 22 שם, ס"ק ג, בשם שער המלך: "דאפילו רב הונא לא קאמר אלא דחופה קונה, היינו לשויה ארוסה, ולא שגומר לשויה נשואה
פרק סט
עבודה זו מתחלקת לשני חלקים: הראשון עניינו — המעמד האישי
סהר ושילוח חדלו לעבוד עימו ובשיחות עם בכירי סהר הצביעו אלה על העובדה שהגיש תביעה נוספת כנגד שילוח, עוד בשנת 2000, בגין אי תשלום כספים, כסיבה להעדר רצון להמשיך ולעסוק עימו הא קמן להדיא דאסור להרבות דברים כמו בחול, וכש"כ יותר מבחול
אמירת בלשון "נסיעה" למקום קרוב לו — אסור לומר בשבת: "במוצש"ק אסע למקום פלוני" ואפילו שהמקום קרוב ואפשר להגיע אליו בשבת ברגל , מכיון שמזכירים את המעשה האסור במפורש, ויש מתירים כיון שהוא סיפור דברים בעלמא, ואין בדבריו ציווי למעשה הכנה עבור הנסיעה כגון: באומר לו: להשכיר רכב וכדו' מגן אברהם ס"ק א', תוספת שבת אות א'

הבית של במבה

לשון המשנה שבת ל"ג ע"א : "רבי אליעזר אומר: נוטל אדם קיסם משלפניו לחצוץ בו שיניו".

14
הבית של במבה
וכתב הרמ"א סי' ש"ז סעי' א' , וז"ל: "וב"א שסיפור שמועות ודברי חדושים הוא עונג להם — מותר לספרם בשבת כמו בחול", ומ"מ כתב המשנ"ב סי' ש"ז ס"ק ד' , וז"ל: "ומ"מ יזהר מלהמשיך הרבה בזה, דאף בדבר שהוא עונג גמור, כמו אכילה ושתיה ושינה, מבואר בסימן ר"צ ובב"י בסימן רפ"ח דאין להמשיך הרבה, דלאלו שאינם עוסקים בתורה בימות החול ניתן שבת עיקרו לד"ת, ואפילו לת"ח היגעים בתורה כל ימות השבוע, ג"כ איתא באחרונים שלא ירבו בו יותר מדאי משום בטול תורה", עכ"ל
יוני « 2012 « יומן הרשת של פרויקט בן
על כן, אם הבעל רוצה לתת גט והיא אינה רוצה לקבלו, אין אפשרות לומר שהיא מעוכבת מחמתו, ובמקרה זה אין לחייבו במזונות
פרק סט
מהות חיוב המזונות לילדים שונה מזה של הבעל לאשתו, הן אם חיוב מזונות לאשה הוא מן התורה והן אם הוא מדברי חכמים