תקנות סדר הדין האזרחי 2020. תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין),

פרק ט': שאלונים, גילוי ועיון במסמכים שאלונים 56 בלי לגרוע מסמכויות בית המשפט הנתונות לו לפי , הבקשה למתן סעד זמני תידון במעמד בעלי הדין, ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לתת סעד זמני ארעי במעמד צד אחד, אם שוכנע, על בסיס ראיות מספקות, כי קיים חשש סביר שהעיכוב שייגרם כתוצאה מקיום הדיון במעמד בעלי הדין או הבאת הבקשה לידיעת המשיב תסכל את מטרת הסעד הזמני או תגרום למבקש נזק חמור
רשות ערעור אזרחי רע"א בקשת רשות ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 להלן — חוק נכי המלחמה בנאצים או לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 חוק נכי רדיפות הנאצים פטור 14 האם יודע המאומץ שהמאמץ אינו אחד מהוריו? באמצע יולי 2020 קבע ניסנקורן, חרף התנגדות של , שתקנות סדר הדין האזרחי, ייכנסו לתוקף בתחילת , וכך קרה

תקנות סדר הדין האזרחי,

בפרט, יש להם חשיבות רבה בשני נושאים שיסקרו להלן: חובת תום הלב והאיסור על שימוש לרעה בהליך המשפטי, ופסיקת הוצאות משפט.

15
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון)(תיקון),
הבחנה אפשרית בין שתי החובות קשורה למטרת הפעולה המפרה — האם היא כוונה לשימוש בזכות דיונית אולם הביאה לפגיעה בה, שאז זו תהיה הפרה של חובת תום הלב, או האם כוונה למטרה זרה להליך, שאז תחשב לשימוש לרעה בהליכי משפט
תקנות סדר הדין האזרחי
השיקולים בפסיקתם נוגעים להכוונה ראויה של הגשתן וניהולן של תובענות אלה, והם קבועים בסעיפים 22 ו-23 לחוק
תקנות סדר הדין האזרחי החדשות
עם זאת, הוראות התקנות ביחס להוצאות עשויות להשפיע על פסיקת ההוצאות כנגד תובעים שבקשתם לאשר את התובענה הייצוגית נדחתה או שהתובענה נדחתה לאחר אישורה
סימן ה': סעדים זמניים והוראות נוספות תחולה 31 רשות ערעור אזרחי רע״א בקשת רשות ערעור לפי להלן — חוק למניעת אלימות במשפחה 3,000 12
ערעור משפחה עמ״ש ערעור לפי פטור 65 מועד שליחת המסמך האלקטרוני או ההודעה האלקטרונית, כפי שמופיע בשעון פנימי של מערכת המחשוב של השולח המכויל לפי כללים מקובלים, יהיה מועד ההמצאה של המסמך האלקטרוני, ואולם אם היה המועד אחרי השעה 17:00 בימים א׳ עד ה׳ בשבוע או ביום ו׳ או ביום מנוחה שנקבע בחיקוק, ייחשב המסמך האלקטרוני כאילו הומצא ביום החול שלאחריו; המצאה בדואר — המצאה של מסמך בדואר תהיה באמצעות שליחתו בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת שציין הנמען בכותרת כתב טענותיו או למענו; באין אפשרות להמציא כאמור — לכתובת הידועה לשולח של מגוריו או עסקו של הנמען; יראו את מועד המסירה שצוין באישור המסירה כמועד ההמצאה; מסמך שהומצא למען שהנמען ציין בכותרת כתב טענותיו ולא נדרש, יראוהו כמסמך שהומצא כדין, זולת אם בית המשפט הורה אחרת; כפר הנתבע בסמכותו הבין־לאומית של בית המשפט, טען להיותו של הפורום הישראלי פורום בלתי נאות או מינה עורך דין בישראל לשם כך, לא יהיה ניתן להמציא לו את כתבי הטענות בתחום המדינה, אם הגיע לישראל והוא שוהה בה לצורך הדיון; כמו כן לא יהיה ניתן להמציא לעורך הדין המייצג אותו, ולא יראו בכל פעולה שלו או של עורך דינו ויתור על הכפירה בסמכותו הבין־לאומית של בית המשפט, זאת עד ארבעה עשר ימים לאחר מתן החלטה בטענות הנתבע בעניין זה, או מועד אחר כפי שיורה בית המשפט בעת מתן ההחלטה

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון)(תיקון),

ערעור רשם ע״ר ערעור על החלטה אחרת של רשם בית המשפט העליון פטור טור א׳ סוג הליך טור ב׳ סוג תיק טור ג׳ סוג עניין טור ד׳ סכום ערובה בשקלים חדשים 32.

1
תקנות סדר הדין האזרחי,
ערעור משפחה עמ״ש ערעור משפחה — כללי 15,000 61
תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין),
א בית המשפט רשאי למנות כונס נכסים זמני להלן בסימן זה — כונס על נכסים מסוימים שברשות המשיב או ברשות מחזיק, אם שוכנע כי קיים חשש ממשי לפגיעה ניכרת בערכם של הנכסים או ביכולת מימושם או לכך שהמשיב או אדם אחר מטעמו עומד להעלים את הנכסים או להשמידם או כי הנכסים הופקו תוך ביצוע המעשה או המחדל נושא התביעה או שימשו לביצועו, וכי אי-מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין
תקנות סדר הדין האזרחי
לתשומת ליבך, אם לא תגיש כתב הגנה, לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, תהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך
לעומתה, תקנה 4 קובעת איסור על בעל דין או בא כוחו לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זאת: פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו, להשהותו או להטריד בעל דין, לרבות פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותו לפיכך, על בית המשפט להיזהר בפסיקת הוצאות, בעיקר לאור האינטרס הציבורי בתביעות אלה
ערעור משפחה עמ״ש ערעור על החלטה לפי פטור 64 רשות ערעור אזרחי רע"א בקשת רשות ערעור לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 להלן — חוק מניעת הטרדה מאיימת 3,000 13

תקנות סדר הדין האזרחי החדשות

בתי המשפט הכירו במאפיינים המיוחדים של התובענה הייצוגית כאשר בחנו בעבר את ההסדרים הדיוניים הללו.

28
תקנות סדר הדין האזרחי החדשות
א בקשה להכרזת ילד כבר־אימוץ תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור שיפוטו מצוי הילד או מקום מגוריהם של הוריו, ואולם אם קיים חשש שבנסיבות העניין עלולה הגשה כאמור להביא לגילוי פרט שאסור לגלותו לפי סעיף 34 לחוק האימוץ, יכול שהבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, ואם הגשת בקשה לבית משפט בירושלים עלולה להביא לגילוי פרט כאמור, יכול שהבקשה תוגש לבית משפט לענייני משפחה בתל אביב
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון)(תיקון),
ערעור חדלות פירעון עחד"פ ערעור לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שמגיש חייב 3,000 42
תקנות סדר הדין האזרחי
בקשת רשות ערעור משפחה בע״מ בקשת רשות ערעור לפי 3,000 22