נתחים אבן יהודה. נתחים point

הסבר זה מבוסס על ברייתא מפורשת: בכל יום שני כהנים נכנסין: אחד בכף ואחד במחתה הרי המשנה עצמה מודה שכהן נוסף מעורב בשחיטת התמיד - והוא הוא הפייס השני! לא רק הפייטן הזה הבין שהפייסות התרחשו ביום הכיפורים, אלא גם הפייטן ר' משולם בן קלונימוס איש מגנצא, שחי במאה העשירית, אשר חיבר שתי יצירות שנתקבלו בקהילות האשכנזים: הראשונה, הידועה ברבים והנפוצה ביותר, היא "אמיץ כח", והשניה, יותר ארוכה ויותר מסובכת במבנה, היא "אשוחח נפלאותיך"
מבנה הסליחות הוא בדרך כלל: פתיח - קבוצת סליחות לאחר כל אחת "אל מלך" - פזמון - חטאנו - עקידה - וידוי

נתחים point

מאידך, קשה להניח שבמסכת יומא, שהיא בעצם תיאור אחד ארוך של כל עבודת יום הכיפורים מההתחלה עד הסוף, יוכנס פרק עצמאי שאינו קשור לכל מה שנאמר לפניו ואחריו.

5
נתחים point
כבר הזכרנו שסדר העבודה "אתה כוננת עולם מראש" אינו מזכיר את הפייסות, אבל אין בו התייחסות מפורשת לפייסות ולא נאמר בו במפורש שהם בטלו ביום הכיפורים
נתחים point
הסיבה שהיו מחלקים כך את ההקטרה אחד בכף ואחד במחתה היא אותה סיבה שבגינה היו אומרים "חדשים לקטורת" כלומר מי שלא זכה בה עדיין , והיא, כדי לתת למספר מקסימלי של כהנים להתברך
נתחים point
על כרחנו, שכאן יש לומר מעין מה שאמר הגר"א לגבי שחיטת התמיד, דהיינו שהיה לו לכהן "שוליה" שעזר לו להקטיר קטורת, והיו מגרילים מי ישמש כשוליית הכהן הגדול
כיצד יתכן שאשתמיטיתיה משנה מפורשת? באותה קטורת היה כהן הדיוט נושא את המחתה בשביל הכהן הגדול, ועל תפקיד זה היו מגרילים את הפייס השלישי והקושיה זועקת: אם חייב הכהן הגדול לבצע את כל עבודות היום בעצמו, כיצד זה מגרילים בין שאר הכהנים - כהנים הדיוטות - את העבודות הנ"ל? כאן נתקלים אנו בשורת עבודות מעטם של פייטנים ידועים בשמם, שתרמו את תרומתם להעשרת הפיוט בשטח זה
אבל בינתיים, סימן שאלה גדול מרחף מעל כל אותם פיוטים המזכירים את הפייסות, וכן על המוני בית ישראל, שמאז ומתמיד נהגו לומר פיוטים אלה בסדר העבודה ביום הכיפורים לא יתכן שכל הפייטנים טעו

הפייסות ביום הכיפורים

ישנה סברה, שהועלתה במספר פירושים לסדר העבודה, שהפייטנים לא היו מקפידים לכתוב אליבא דהלכתא, וממילא אין לדקדק עליהם ולהקשות קושיות.

28
נתחים point
נתחים point
נכנס להקטיר קטורת של שחר ולהיטיב את הנרות, ולהקריב את הראש ואת האיברים ואת החביתין ואת היין פ"ג מ"ד
נתחים point
כך הבינו בעלי הפיוטים והקרובות, וכך כנראה מבינים גם אנחנו, האומרים פיוטים אלה ביום הכיפורים בבית הכנסת