הצהרת הורה עצמאי. טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020

הורה שהגיש בדצמבר בקשה לקבלת הסיוע החל מספטמבר של אותה שנה ובקשתו אושרה, יקבל החזר על הסכום ששילם מעבר ל-250 ש"ח עבור 4 החודשים ספטמבר - דצמבר עם זאת עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא שהזכאות תקפה רק לאפוטרופוס שבינו לבין הילד יש יחסי הורות הורה ביולוגי, הורה אומנה, בן זוג של ההורה הביולוגי שקיבל מינוי של אפוטרופוס , אך אינה חלה על אפוטרופוס אחר כגון אחים, או ילדים שמונו לאפוטרופוסים על הוריהם
מאחר שבית המשפט טרם דן בסוגיה זו, אין הלכה משפטית מחייבת בשאלה זו זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה

טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020

אם לאחר הקורס ההורה החל לעבוד, עליו להגיש בקשה מחודשת, והזכאות שתיקבע לו תהיה, לכל היותר כמספר החודשים שנותרו עד להשלמת 12 חודשים בסך הכל.

15
סיוע להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון מעונות יום ומשפחתונים (זכות)
יש להקיש מס' תעודת זהות של הילד, תאריך לידה לועזי מדויק וכן מס' תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספרת ביקורת
ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות (זכות)
הורים לאדם עם מוגבלות שעובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה ע"ח ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותם לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם ובנוסף זכאים להיעדר מעבודתם עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדם, וזאת ללא ניכוי משכרם
הצהרה למתן הנחה בארנונה להורה עצמאי לשנת 2021
הורה עצמאי לילד המתגורר עמו המשרת שירות סדר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון נוסח משולב התשמ"ו — 1992 ,כל עוד הוא משרת בפועל כאמור, ובתנאי שגילו אינו עולה על 21
לפני מועד זה עמד תקן שעות העבודה החודשיות על 186 הורים עצמאיים הורים יחידים שעובדים או לומדים ואינם עונים על תנאי הזכאות לסיוע המוגדל, עשויים לקבל מטעם המדינה, בהתאם לדרגות סיוע שונות שנקבעו
טופס זה הוא טופס מקוון, והוא יאפשר לך להגיש את הבקשה באופן ממוחשב, לזכות בעדכון לגבי מצב הטיפול בטופס, לצרף מסמכים חסרים ככל שידרשו וכן לקבל הודעה על גמר הטיפול בבקשה, והכל דרך כתובת הדוא"ל, ובלי צורך להגיע למשרדי העירייה

טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה למשפחה שבראשה הורה עצמאי

חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים.

4
כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי
המידע שמתקבל: שם הארגון המפעיל, שם המעון, סמל המעון, סטטוס הילד תינוק או פעוט , דרגה שנקבעה וסכום לתשלום
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020
הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק
הורה עצמאי
לשון החוק קובעת שהזכאות תינתן לכל אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות