חוזר מנכל משרד הפנים. איגרת נשיאת הלשכה

בעדכון לסעיף נקבע, כי ה החלטה לעניין אמות המידה ומשקל לסוג ההתקשרות תהיה תקפה עד שלוש שנים המידע ישמש לצרכי הלשכה ולביצוע מטרותיה והיא רשאית גם למסרו לאחרים בהתאם להחלטות מוסדותיה המוסמכים, לרבות משלוח דבר פרסומת מהגדרתו בחוק התקשורת בזק ושידורים תיקון מס' 40 התשס"ח—2008
הוועדה צפויה להמשיך ולהשפיע על נוסחת מענקי האיזון שנאמדים במיליארדי שקלים

איגרת נשיאת הלשכה

כמו גם דוח מבקר המדינה העלו ליקויים שונים בדרכי הפעולה של המבקרים הליקויים שהועלו — החל מאי-מינוי מבקר, דרך אי-הגשת דוחות ביקורת על ידי המבקר אחת לשנה וכלה בהעדר מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בדוחות ביקורת קודמים — מחייבים התייחסות לנושא, הן על ידי מליאת המועצה, הן על ידי ועדת הביקורת והן על ידי המבקר הפנימי.

איגרת נשיאת הלשכה
מטעמים אלו, הפצת מידע לציבור מטעם הרשות אינה פסולה כשלעצמה, אולם אין לכרוך אותה עם פרסום שמו של ראש הרשות המקומית או נבחר ציבור
חוזר משרד הפנים 05/2004
המבקר משווה את הפעולה שבוצעה על-ידי המבוקר לנורמה, לתקן או למודל
לעיונכם
עד נקבע תיקון כי כל עוד לא קבע השר הוראות כאמור לעיל או עד תום שנתיים מיום פרסום החוק, לפי המוקדם מבניהם — יעמדו בתוקפן ההוראות הקבוצות בצווי הכינון
ראש הרשות המקומית מתבקש להביא תוכן מכתב זה לידיעת מליאת המועצה וכן לידיעת המבקר הפנימי וחברי ועדת הביקורת ולדווח בכתב למנהל האגף לביקורת יום מהיום בוטל סעיף 35א לפקודת המועצות המקומיות ו
משמש כיו"ר הוועדה לבחינת נוסחת מענק האיזון, ועדה שהשיגה תוספת של מאות מיליוני ש"ח למענקי האיזון לרשויות הוא בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית, , ירושלים ותוכנית גוונים של פדרציית סן פרנסיסקו

חוזר משרד הפנים 02/2008

מרדכי כהן מקדם פרויקטים ותהליכים ממשלתיים לצמצום פערים כלכליים וחברתיים בין רשויות מקומיות ופיתוח כלכלי ברשויות בפריפריה, במטרה לספק שירותים טובים לתושב.

חוזר 8/16 ו
בפנייה לקבלת כמה הצעות הבאות בחשבון יש לציין את אמות המידה שהוועדה קבעה בעניין זה
חוזר 8/16 ו
מטרת התיקון הינה לקבוע בהסדר חקיקה ראשי את החובה למנות מבקר פנימי וועדה לענייני ביקורת בכל סוגי הרשויות המקומיות, כך שההסדר שייקבע יהיה אחיד אך מותאם לאופיין המיוחד של המועצות המקומיות והאזוריות וייקבעו בו הסדרים שונים בעניינים המצדיקים זאת
איגרת נשיאת הלשכה
ככלל, ובהתאם לחוק, תמנה הרשות המקומית את מבקר הרשות המקומית כממונה על תלונות הציבור